فرا روانشناسی

   جل الخالق  مقاله فرا روانشناسی – نگارش یافته توسط مهدیه ساسانی    به نقل از سایت روان پژوه احتمالاً برای شما هم اتفاق افتاده، زمانی که گوشی تلفن را بر می دارید تا به دوستتان زنگ بزنید، دوست شما نیز درست در همان زمان به فکر افتاده تا به شما تلفن کند